חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכוונו את ליבם למקום". – ברכות ה:א"

The early masters would dwell in stillness for an hour and then pray, in order to direct their hearts to Presence. - Tractate of Blessings 5:1

The invitation of Judaism has always been to uncover the sacred in the mundane moments of life by paying attention.

This is Jewish Mindfulness Practice.

At Or HaLev, we believe that Judaism is a precious resource for crafting a meaningful life. Every day, we teach Jewish mindfulness practice because as humans, we are hungry for connection, joy and inspiration.

Let us show you what we mean on a life-changing Silent Jewish Meditation Retreat.